Бабанська громада
Черкаська область, Уманський район

Відділ організаційно-кадрової роботи, архівного зберігання та юридичного забезпечення

Кочубей Олена Миколаївна - начальник відділу організаційно-кадрової роботи, архівного зберігання та юридичного забезпечення 

тел. 098-27-38-198

адр.     смт Бабанка, вул. Соборна 60 А каб. № 11

e-mail: alenaapr@ukr.net

Дудник  Олександр Вікторович - головний спеціаліст – юрисконсульт

тел.067-246-39-86

адр.     смт Бабанка, вул. Соборна 60 А каб. № 16

e-mail: dydnuk2302@ukr.net

Графік роботи відділу: понеділок-п’ятниця

                                     з 8:00 до 17:00

Обідня перерва: з 12:00 до 13:00

 

Основні завдання і функції відділу

 

Відділ організаційно-кадрової роботи, архівного зберігання та юридичного забезпечення Бабанської селищної ради:

2.1.  Здійснює ведення діловодства в апараті виконавчого комітету селищної ради;

2.2. Здійснює опрацювання проектів розпоряджень голови селищної ради, рішень селищної ради, за дорученням голови селищної ради розробляє проекти розпоряджень з питань, віднесених до компетенції відділу, забезпечує дотримання вимог чинного законодавства під час їх підготовки та оприлюднює їх у порядку передбаченому Законом України “Про доступ до публічної інформації”;

2.3. Координує роботу щодо підготовки та проведення відділами селищної ради, за участю голови селищної ради, масових заходів, урочистостей, зборів адміністративно – господарського активу громади;

2.4. Розглядає за дорученням голови селищної ради заяви, скарги, інші звернення громадян, що відносяться до компетенції відділу;

2.5. Здійснює експертизу нормативно-правових актів, розпорядчих документів (рішень виконавчого комітету селищної ради та розпоряджень селищного голови) щодо їх відповідності Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті селищної ради та іншим нормативно-правовим актам з питань діловодства;

2.6. Приймає, реєструє, передає на розгляд керівництву селищної ради вхідну кореспонденцію;

2.7. Забезпечує контроль за розглядом та своєчасним надання відповіді  за запитами на отримання публічної інформації;

2.8. Забезпечує здійснення контролю за строками проходження і виконання документів, а також за відповідністю форм виконання вимогам документів та резолюціям керівництва селищної ради;

2.9. Спільно з іншими відділами селищної ради забезпечує підготовку і проведення засідань виконавчого комітету селищної ради;

 2.10. Здійснює контроль за правильністю користування документами в апараті ради, готує довідки, доповідні записки, зведення, звіти, інформації з питань роботи з документами, періодично інформує керівництво виконавчого комітету ради з цих питань;

2.11. Забезпечує культуру діловодства, впровадження наукової організації праці, сучасних технічних засобів роботи з документами, комп’ютеризації діловодних процесів та інших напрямів діяльності апарату, надання методичної і практичної допомоги з цих питань працівникам апарату ради, іншим відділами виконавчого комітету ради;

2.12. Складає номенклатуру справ селищної ради, забезпечує здійснення контролю за правильністю формування, оформлення і зберігання у відділах справ, приймання документів відділів на зберігання до поточного архіву ради;

2.13. Організовує роботу поточного архіву селищної ради, забезпечує проведення експертизи наукової та практичної цінності документів при їх відборі для передачі на державне зберігання;

2.14. Готує проекти розпоряджень селищного голови, рішень виконавчого комітету, рішень селищної ради, що віднесені до компетенції  відділу;     

2.15. Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування в селищній раді та разом з відповідними відділами узагальнює практику роботи з кадрами, вносить селищному голові  пропозиції щодо її вдосконалення;

2.16. Разом з іншими відділами селищної ради розробляє річні плани роботи з кадрами, визначає щорічну та перспективну  потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та працівників селищної ради;

2.17. Здійснює  контроль за функціонуванням сайту «Бабанської громади», зміну дизайну та структури,  розміщення інформації на порталі, оновлення розділів. організаційне забезпечення роботи ради по роботі  з кадрами;

2.18. Організація і здійснення кадрової роботи, в основу якої покладено
принцип демократичного добору і просування по службі за діловими
якостями та професійною компетентністю, постійне навчання працівників,
заохочення їх до службової кар’єри, реалізація єдиної державної політики з
питань служби в органах місцевого самоврядування;    

2.19. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад посадових осіб місцевого самоврядування селищної ради;

2.20. Проводить роботу з резервом кадрів селищної ради, а також здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву, вносить селищному голові  пропозиції щодо її вдосконалення;

2.21. Вносить рекомендації селищному голові про зарахування до кадрового резерву посадових осіб місцевого самоврядування при плануванні періодичного переміщення по службі (ротації);

2.22. Вивчає разом з іншими відділами особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в селищній раді, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби в органах місцевого самоврядування, ознайомлює із Загальними правилами поведінки посадових осіб органів місцевого самоврядування, контролює добір і розставляння кадрів;

2.23. Приймає від претендентів на посади посадових осіб органів місцевого самоврядування відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

2.24. Готує запити щодо проведення перевірки відповідно до Закону України “Про очищення влади”, спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад для проходження служби в органах місцевого самоврядування;

2.25. Готує довідки про результати проведеної спеціальної перевірки на підставі відомостей, наданих спеціально уповноваженими органами на проведення спеціальної перевірки та подає її керівництву селищної ради;

2.26. Розглядає та вносить селищному голові пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах місцевого самоврядування, готує разом  з відповідними відділами документи для організації стажування;

2.27. Готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників селищної ради;

2.28. Здійснює облік та обробку персональних даних  з метою реалізації трудових відносин, соціального захисту, відносин у сфері управління персоналом та інших завдань, покладених на відділ, забезпечує захист персональних даних, що обробляються відділом;

2.29 Оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування, вносить про це записи до трудових книжок;

2.30. Обчислює стаж роботи та служби в органах місцевого самоврядування (державної служби), здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників селищної ради;

2.31. Розглядає матеріали, готує документи та веде відповідний облік для заохочення та нагородження працівників;

2.32. У  межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов’язані з застосуванням заходів дисциплінарного впливу, проводить іншу роботу, пов’язану   із застосуванням законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування;

2.33. Готує документи щодо продовження терміну перебування на  службі в органах місцевого самоврядування та призначення пенсій працівникам;

2.34. Здійснює роботу, пов’язану   із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників;

2.35. Оформляє і видає  довідки з місця роботи працівника, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності;

2.36. Готує розпорядження про призначення, звільнення, відрядження, відпустки працівників;

2.37. Здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань і обов’язків;

2.38. Здійснює контроль за дотриманням Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” та інших актів законодавства з питань кадрової роботи;

2.39. Проводить разом з іншими відділами роботу щодо укладення, продовження терміну дії, розірвання контрактів з керівниками комунальних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери  управління селищної ради;

2.40. Аналізує ефективність роботи персоналу;

2.41. Здійснює поверхній контроль щодо своєчасного щорічного подання посадовими особами місцевого самоврядування селищної ради електронних декларацій;

2.42. Спільно з іншими відділами селищної ради, виконавчого комітету,  здійснює організаційне забезпечення проведення заходів виконавчого комітету;

2.43. Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

2.44. Здійснює організаційне забезпечення роботи ради по роботі  з кадрами;

2.45. Разом з іншими відділами селищної ради  забезпечує виконання вимог законодавства про запобігання корупції;

2.46. Налагоджує  і підтримує зв’язки з іншими державними органами та громадськими організаціями з метою вивчення громадської думки стосовно шляхів розв’язання актуальних питань, віднесених до компетенції відділу;

2.47. Приймає від відділів та організацій на зберігання архівні документи з різними видами матеріальних носіїв інформації;

2.48. Здійснює контроль за станом зберігання та правильністю оформлення документів у відділах селищної ради;

2.49. Здійснює перевірку відповідності формування документів відділів у справи згідно із затвердженою номенклатурою;

2.50. Забезпечує проведення попередньої експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, складання та подання на розгляд експертної комісії селищної ради проектів описів справ постійного зберігання, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, описів справ з особового складу та актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду;

2.51. Організовує користування архівними документами, надання архівних довідок, копій, витягів з документів юридичним і фізичним особам відповідно до Правил;

2.52. Організовує підготовку передавання та транспортування (коштом селищної ради) документів Національного архівного фонду до архівного відділу Уманської  районної державної адміністрації;

2.53. Бере участь у заходах з підвищення фахової кваліфікації працівників селищної ради, які відповідають за роботу з документами.

 

Правове забезпечення діяльності Бабанської селищної ради:

2.54. Організовує правову роботу, спрямовану на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами Бабанської селищної ради та її виконавчого комітету;

2.55. Проводить підготовку інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства;

2.56. У межах компетенції організовує юридичний супровід підготовки проектів розпоряджень селищного голови, рішень виконавчого комітету та селищної ради, інших нормативно-правових та нормативних актів;

2.57. Бере участь в аналізі матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результатів претензійної та позовної роботи, даних статистичної звітності, що характеризують стан законності у діяльності органів місцевого самоврядування, розробка пропозицій щодо усунення недоліків у правовому забезпечені;

2.58. Надає необхідну юридичну допомогу при підготовці проектів нормативних актів, господарських договорів (контрактів), розгляді проектів нормативно-правових та нормативних актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції селищної ради, та при підготовці письмових висновків чи зауважень до них, приймає участь у засіданнях сесії селищної ради, виконавчого комітету, комісій;

2.59. Проводить разом з іншими структурними підрозділами роботу з перегляду нормативних актів з метою приведення їх у відповідність до чинного законодавства, підготовки пропозицій щодо внесення змін і доповнень або визнання такими, що втратили чинність;

2.60. У межах визначеної компетенції забезпечує надання консультацій щодо  роботи з матеріалами та документами, що надходять на виконання, дорученнями селищного голови та його заступника, секретаря ради;

2.61. Надає  юридичну консультацію щодо своєчасного та якісного розгляду звернень від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, громадян;

2.62. Готує селищному голові довідкові матеріали із законодавства, надає посадовим особам місцевого самоврядування консультації з правових питань;

2.63. Бере участь в організації та проведенні семінарів та занять з підвищення правових знань працівників ради.

2.64. Головний спеціаліст-юрисконсульт представляє у встановленому законодавством порядку інтереси селищного голови, виконавчого комітету, селищної ради в судах, правоохоронних органах  під час розгляду правових питань і спорів.

2.65. Уповноважена особа - фахівець з публічних закупівель, на якого покладено обов’язки виконання функцій з організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель в виконавчому комітеті Бабанської селищної ради;

2.66. Організовує проведення внутрішнього навчання працівників селищної ради.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь